Blog

Bước đầu thực nghiệm giải pháp OT Security

Bước đầu thực nghiệm giải pháp OT Security

 
Bảo mật cho môi trường vận hành (OT – Operational Technology) là một vấn đề còn khá mới và đang rất được quan tâm trên thế giới. Khác với môi trường công nghệ thông tin truyền thống (IT – Information Technology),

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message