Category Archives: Blog

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ QUÝ 1 NĂM 2021 CỦA NHÓM TIN TẶC MUSTANG PANDA

Trước tần suất và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của các vụ tấn công APT, việc nghiên cứu về các nhóm APT trở thành một nhiệm vụ quan trọng nhằm xác định phương thức, thủ đoạn, công cụ tấn công; từ đó chuẩn bị phương án giám sát, ngăn chặn, giảm thiểu các […]

WARNING: NEW ATTACK CAMPAIGN UTILIZED A NEW 0-DAY RCE VULNERABILITY ON MICROSOFT EXCHANGE SERVER

Circa the beginning of August 2022, while doing security monitoring & incident response services, GTSC SOC team discovered that a critical infrastructure was being attacked, specifically to their Microsoft Exchange application. During the investigation, GTSC Blue Team experts determined that the attack utilized an unpublished Exchange security vulnerability, i.e., a 0-day vulnerability, thus immediately came […]