Kết quả

Báo cáo chi tiết kết quả quá trình đánh giá hiện trạng an toàn thông tin của khách hàng. Xác định các mức độ ưu tiên và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao bảo mật cho hệ thống của khách hàng.